donderdag 22 december 2022

INTRO: Een HVK opleiding in Nederland kost gemiddeld € 16.000,00 Daar komt nog bij: 40 dagen verlof, reis- en verblijfskosten, alleen erkend in Nederland. Een zelfde opleiding van Nebosh, gevolgd online in eigen tempo kost  € 2.200,00. Erkend in meer dan 130 landen.  

De opleiding MVK en HVK in verhouding met internationaal erkende Nebosh courses

Naar schatting zijn er 15.000 Arbo professionals in Nederland dagelijks bezig om risico’s te reduceren. Velen zijn in het bezit van een diploma of certificaat om daarna een begin te maken aan een carrière als Preventiemedewerker - VK / AH, KAMco enz.   

Opleidingen MVK / HVK

In de Arbowet kom je de functie/term Veiligheidskundige niet tegen. Nee, de Arbowet heeft het sinds 2005 over Deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming i.c. de Preventiemedewerker. Waarom studeren voor een functie als MVK/HVK terwijl die eigenlijk voor de wet niet bestaat?

GELEZEN: ‘De handreiking Arbo maatregelen preventiemedewerker’, opgesteld door de SER juni 2020. https://www.ser.nl/nl/Publicaties/handreiking-preventiemedewerker

Het wettelijk kader voor keuzes rondom de preventiemedewerker(s) in een bedrijf is open. Dat biedt ruimte om goed aan te sluiten bij de arbeidsomstandigheden en de kenmerken van de eigen organisatie. De RI&E is daarvoor de basis.

In de Arbowet zijn de bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden in artikel 13. Daarin is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’.

Volgens artikel 13 van de Arbowet moet de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om ondersteuning naar behoren te verlenen. Die benodigde deskundigheid moet in de RI&E zijn vastgelegd. Naast deskundigheden zijn ook vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren. Beide aspecten kunnen door middel van opleiding worden verkregen.

Het niveau van de preventiemedewerker. Hoe meer risico’s en hoe complexer en groter de organisatie, hoe hoger het benodigde denk- en werkniveau van de preventiemedewerker.

Er zijn drie niveaus te onderscheiden: 1. Basisniveau 2. Middelbaar niveau (minimaal mbo werk- en denkniveau) 3. Hoger niveau (minimaal hbo werk- en denkniveau)

Opleidingen. Op grond van de benodigde competenties en het gewenste niveau die zijn vastgesteld, kan beoordeeld worden of een (nieuwe) preventiemedewerker over voldoende deskundigheden en vaardigheden beschikt. Ontbrekende competenties kan de preventiemedewerker met gerichte opleidingen verkrijgen.

Opleidingen op basisniveau: Als start kan een basisopleiding dienen die de gehele breedte van het vakgebied van de preventiemedewerker beslaat. Vaak kan een één- of tweedaagse cursus een eerste algemene basis bieden. Kies aansluitend voor vervolgopleidingen die afgestemd zijn op inhoudelijke thema’s en/of gericht zijn op verdieping van een of meer van de hierboven genoemde competenties.

Opleidingen op middelbaar niveau: Naast de opleiding tot middelbare veiligheidskundige zijn er diverse andere opleidingen tot preventiemedewerker of Arbocoördinator op mbo-niveau.

Opleidingen op hoger niveau: De opleidingen tot de kerndeskundigen Arbeidshygiënist, Hogere Veiligheidskundige of Arbeids- en Organisatiedeskundige zijn meerjarige Arbo-opleidingen op HBO niveau. Daarnaast worden op HBO en Universitair niveau uiteenlopende opleidingen aangeboden op het terrein van arbeidsomstandigheden.

RI&E als basis De RI&E moet beschrijven hoeveel preventiemedewerkers in het bedrijf nodig zijn en met welke tijdsbesteding. Ook dient de benodigde ervaring, deskundigheden, uitrusting te zijn vermeld en de plaats van de preventiemedewerkers in de organisatie.

De preventiemedewerker met beleidsmatige taken. Deze heeft een staffunctie en is vooral bezig met beleidsmatige taken, zoals: het vervaardigen van nieuwe Arbo regelingen, opstellen van jaarplannen en -verslagen, contact met de arbodienst en Inspectie SZW, het coördineren van het RI&E-proces, de bhv-organisatie, de ongevalsregistratie en het zorg dragen voor het eventuele Arbo managementsysteem

Praktisch uitvoerende preventiemedewerker. Deze voert praktische Arbo-taken uit op een afdeling of locatie. Hij is bijvoorbeeld een vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers, verzorgt delen van de Arbo-voorlichting, neemt deel aan Arbo-rondgangen, en ondersteunt de uitvoering van de RI&E en ongevalsonderzoeken in de eigen afdeling of locatie.

De werkgever dient de preventiemedewerker(s) in de gelegenheid te stellen om hun taken zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. Zij mogen door hun werkzaamheden ook niet benadeeld worden in hun positie in het bedrijf.

Artikel 13 Arbowet

Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in het bedrijf of de inrichting van de werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de deskundige werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Artikel 27, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

2. Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen.

3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen.

4. De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

5. De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

6. De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun zelfstandigheid en van hun onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever.

7. Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval: a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5; b. het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid; 74 c. de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan.

8. Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aan de werkgever gezonden.

9. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid.

10. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen bij werkgevers met niet meer dan vijfentwintig werknemers de taken in het kader van de bijstand ook worden verricht door de werkgever zelf, indien deze natuurlijk persoon is, of door de directeur indien de werkgever rechtspersoon is, indien deze personen beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen

Prijs opleiding Veiligheidskunde HBO niveau:        

Nederland HVK: Alleen erkent in Nederland, Cursuskosten ca. € 15.000-€ 17.500 excl. BTW. Cursusdagen ca. 40,  Tijd t.b.v. scriptie 60 uur, Verlet en Reis- en verblijfskosten           

België: Preventieadviseur-1. Erkent in België en Nederland (via Hobeon). Cursuskosten ca. € 4.150 excl. BTW,  Cursusdagen ca. 40,  Tijd t.b.v. scriptie,  Verlet en Reis- en verblijfskosten

Duitsland – Sifa – SicherheitsFachkraft. Erkent in Duitsland. Cursusskosten ca. €  9.500 excl. BTW, Cursusdagen ca. 31, Stagekosten, Voorwaarden: Master

Verenigd Koninkrijk: Nebosh International Diploma 

NEBOSH-cursussen worden erkend door bedrijven, overheden en professionele lidmaatschapsorganisaties over de hele wereld. Ze worden geaccepteerd voor het lidmaatschap van: Institution of Occupational Safety and Health (IOSH welke lid is van ENFHPO-European Network of Safety and Health Professional Organisations) International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM).

Nu te volgen via het NLVI inschrijven via de website. De NEBOSH courses are provided by NLVI in association with Astutis, approved Learning partner 807’

Verenigd Koninkrijk: : Nebosh International Diploma (HVK)

  Methode > Online, Cursuskosten € 2.192,25 excl. BTW, Cursusinspanning ca. 330 uur, Tijd t.b.v. scriptie 60 uur. On-line klas betekend vanuit huis wanneer het jou uitkomt.

-         Geen bijkomende kosten voor reis en verblijf                                                                                                Geen inkomstenverlies door werkverlet                                                                                                       Eigen tempo, maximaal 3 jaar

-          DipNebosh kwalificatie op je visitekaartje                                                                                                                   Slagingspercentage 82% wereldwijd

Verenigd Koninkrijk: : Nebosh International Certificaat (MVK)

-       Methode Online,  Cursuskosten ca. € 808,00 Cursusinspanning, 113 uur – online, 2 jaar toegang tot je studieaccount De prijs van de MVK opleidingen in Nederland

Deze varieren van € 5.000 tot € 6.500. Lesdagen ca. 24 

Exameneisen en Lesstof MVK/HVK

De exameneisen zijn vastgelegd door Hobeon/SKO. Elke aanbieder gebruikt echter zijn eigen lesstof als voorbereiding van het examen. De docenten worden door de aanbieder geselecteerd. Hiervoor zijn geen specifieke eisen opgelegd.  

De opleidingen zijn voornamelijk klassikaal. Dat betekend dat bovenop de cursuskosten ook bijkomende kosten zijn voor: werkverlet, reis- en verblijfskosten. De gebruikte lesstof is meestal niet geschikt voor online gebruik. Dit geeft problemen bij een pandemie zoals Corona waardoor de opleidingen nagenoeg stil komen te vallen. Vanwege de inzet van docenten op locatie en mede door de bijkomende kosten liggen de totale opleidingskosten beduidend hoger dan online opleidingen.

Opmerking: Ik heb zelf in 1978 mijn MVK opleiding schriftelijk gevolgd bij PBNA. Examens waren op een locatie onder toezicht. Deze manier van opleiden komt ongeveer in de buurt van de huidige online mogelijkheden en zijn voor gemotiveerde cursisten uitermate geschikt.    

Meer informatie: info@nlvi.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten