donderdag 22 december 2022

 

De opleiding MVK en HVK in verhouding met internationaal erkende Nebosh courses

Naar schatting zijn er 15.000 Arbo professionals in Nederland dagelijks bezig om risico’s te reduceren. Velen zijn in het bezit van een diploma of certificaat om daarna een begin te maken aan een carrière als Preventiemedewerker - VK / AH, KAMco enz.   

Opleidingen MVK / HVK

In de Arbowet kom je de functie/term Veiligheidskundige niet tegen. Nee, de Arbowet heeft het sinds 2005 over Deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming i.c. de Preventiemedewerker. Waarom studeren voor een functie als MVK/HVK terwijl die eigenlijk voor de wet niet bestaat?

GELEZEN: ‘De handreiking Arbo maatregelen preventiemedewerker’, opgesteld door de SER juni 2020. https://www.ser.nl/nl/Publicaties/handreiking-preventiemedewerker

Het wettelijk kader voor keuzes rondom de preventiemedewerker(s) in een bedrijf is open. Dat biedt ruimte om goed aan te sluiten bij de arbeidsomstandigheden en de kenmerken van de eigen organisatie. De RI&E is daarvoor de basis.

In de Arbowet zijn de bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden in artikel 13. Daarin is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’.

Volgens artikel 13 van de Arbowet moet de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om ondersteuning naar behoren te verlenen. Die benodigde deskundigheid moet in de RI&E zijn vastgelegd. Naast deskundigheden zijn ook vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren. Beide aspecten kunnen door middel van opleiding worden verkregen.

Het niveau van de preventiemedewerker. Hoe meer risico’s en hoe complexer en groter de organisatie, hoe hoger het benodigde denk- en werkniveau van de preventiemedewerker.

Er zijn drie niveaus te onderscheiden: 1. Basisniveau 2. Middelbaar niveau (minimaal mbo werk- en denkniveau) 3. Hoger niveau (minimaal hbo werk- en denkniveau)

Opleidingen. Op grond van de benodigde competenties en het gewenste niveau die zijn vastgesteld, kan beoordeeld worden of een (nieuwe) preventiemedewerker over voldoende deskundigheden en vaardigheden beschikt. Ontbrekende competenties kan de preventiemedewerker met gerichte opleidingen verkrijgen.

Opleidingen op basisniveau: Als start kan een basisopleiding dienen die de gehele breedte van het vakgebied van de preventiemedewerker beslaat. Vaak kan een één- of tweedaagse cursus een eerste algemene basis bieden. Kies aansluitend voor vervolgopleidingen die afgestemd zijn op inhoudelijke thema’s en/of gericht zijn op verdieping van een of meer van de hierboven genoemde competenties.

Opleidingen op middelbaar niveau: Naast de opleiding tot middelbare veiligheidskundige zijn er diverse andere opleidingen tot preventiemedewerker of Arbocoördinator op mbo-niveau.

Opleidingen op hoger niveau: De opleidingen tot de kerndeskundigen Arbeidshygiënist, Hogere Veiligheidskundige of Arbeids- en Organisatiedeskundige zijn meerjarige Arbo-opleidingen op HBO niveau. Daarnaast worden op HBO en Universitair niveau uiteenlopende opleidingen aangeboden op het terrein van arbeidsomstandigheden.

RI&E als basis De RI&E moet beschrijven hoeveel preventiemedewerkers in het bedrijf nodig zijn en met welke tijdsbesteding. Ook dient de benodigde ervaring, deskundigheden, uitrusting te zijn vermeld en de plaats van de preventiemedewerkers in de organisatie.

De preventiemedewerker met beleidsmatige taken. Deze heeft een staffunctie en is vooral bezig met beleidsmatige taken, zoals: het vervaardigen van nieuwe Arbo regelingen, opstellen van jaarplannen en -verslagen, contact met de arbodienst en Inspectie SZW, het coördineren van het RI&E-proces, de bhv-organisatie, de ongevalsregistratie en het zorg dragen voor het eventuele Arbo managementsysteem

Praktisch uitvoerende preventiemedewerker. Deze voert praktische Arbo-taken uit op een afdeling of locatie. Hij is bijvoorbeeld een vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers, verzorgt delen van de Arbo-voorlichting, neemt deel aan Arbo-rondgangen, en ondersteunt de uitvoering van de RI&E en ongevalsonderzoeken in de eigen afdeling of locatie.

De werkgever dient de preventiemedewerker(s) in de gelegenheid te stellen om hun taken zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. Zij mogen door hun werkzaamheden ook niet benadeeld worden in hun positie in het bedrijf.

Artikel 13 Arbowet

Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in het bedrijf of de inrichting van de werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de deskundige werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Artikel 27, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

2. Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen.

3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen.

4. De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

5. De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

6. De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun zelfstandigheid en van hun onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever.

7. Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval: a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5; b. het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid; 74 c. de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan.

8. Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aan de werkgever gezonden.

9. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid.

10. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen bij werkgevers met niet meer dan vijfentwintig werknemers de taken in het kader van de bijstand ook worden verricht door de werkgever zelf, indien deze natuurlijk persoon is, of door de directeur indien de werkgever rechtspersoon is, indien deze personen beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen

Prijs opleiding Veiligheidskunde HBO niveau:        

Nederland HVK: Alleen erkent in Nederland, Cursuskosten ca. € 15.000-€ 17.500 excl. BTW. Cursusdagen ca. 40,  Tijd t.b.v. scriptie 60 uur, Verlet en Reis- en verblijfskosten           

België: Preventieadviseur-1. Erkent in België en Nederland (via Hobeon). Cursuskosten ca. € 4.150 excl. BTW,  Cursusdagen ca. 40,  Tijd t.b.v. scriptie,  Verlet en Reis- en verblijfskosten

Duitsland – Sifa – SicherheitsFachkraft. Erkent in Duitsland. Cursusskosten ca. €  9.500 excl. BTW, Cursusdagen ca. 31, Stagekosten, Voorwaarden: Master

Verenigd Koninkrijk: Nebosh International Diploma 

NEBOSH-cursussen worden erkend door bedrijven, overheden en professionele lidmaatschapsorganisaties over de hele wereld. Ze worden geaccepteerd voor het lidmaatschap van: Institution of Occupational Safety and Health (IOSH welke lid is van ENFHPO-European Network of Safety and Health Professional Organisations) International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM).

Nu te volgen via het NLVI inschrijven via de website. De NEBOSH courses are provided by NLVI in association with Astutis, approved Learning partner 807’

Verenigd Koninkrijk: : Nebosh International Diploma (HVK)

  Methode > Online, Cursuskosten € 2.192,25 excl. BTW, Cursusinspanning ca. 330 uur, Tijd t.b.v. scriptie 60 uur. On-line klas betekend vanuit huis wanneer het jou uitkomt.

-         Geen bijkomende kosten voor reis en verblijf                                                                                                Geen inkomstenverlies door werkverlet                                                                                                       Eigen tempo, maximaal 3 jaar

-          DipNebosh kwalificatie op je visitekaartje                                                                                                                   Slagingspercentage 82% wereldwijd

Verenigd Koninkrijk: : Nebosh International Certificaat (MVK)

-       Methode Online,  Cursuskosten ca. € 808,00 Cursusinspanning, 113 uur – online, 2 jaar toegang tot je studieaccount De prijs van de MVK opleidingen in Nederland

Deze varieren van € 5.000 tot € 6.500. Lesdagen ca. 24 

Exameneisen en Lesstof MVK/HVK

De exameneisen zijn vastgelegd door Hobeon/SKO. Elke aanbieder gebruikt echter zijn eigen lesstof als voorbereiding van het examen. De docenten worden door de aanbieder geselecteerd. Hiervoor zijn geen specifieke eisen opgelegd.  

De opleidingen zijn voornamelijk klassikaal. Dat betekend dat bovenop de cursuskosten ook bijkomende kosten zijn voor: werkverlet, reis- en verblijfskosten. De gebruikte lesstof is meestal niet geschikt voor online gebruik. Dit geeft problemen bij een pandemie zoals Corona waardoor de opleidingen nagenoeg stil komen te vallen. Vanwege de inzet van docenten op locatie en mede door de bijkomende kosten liggen de totale opleidingskosten beduidend hoger dan online opleidingen.

Opmerking: Ik heb zelf in 1978 mijn MVK opleiding schriftelijk gevolgd bij PBNA. Examens waren op een locatie onder toezicht. Deze manier van opleiden komt ongeveer in de buurt van de huidige online mogelijkheden en zijn voor gemotiveerde cursisten uitermate geschikt.    

Meer informatie: info@nlvi.nl

 

woensdag 2 november 2022

Veiligheidskundige, wat mij bezielde.

 

‘Veiligheidskundige, wat bezielt je’ is HET thema op het NVVK congres 2022.

Prima thema en hierover nadenkend geef ik hierbij mijn persoonlijke ervaring en visie.

Hoe kwam ik tot de keuze om VK te worden?

Tijdens mijn VK periode (1967-heden) vond o.a. de overgang plaats tussen Veiligheidswet 1934 en Arbowet 1980. Dé veiligheidskundige bestond toen ook nog niet. Het begon uiteindelijk met het aanstellen van veiligheidsinspecteur. Deze kwam vaak voort uit een ‘opgelegde’ keuze o.a. bij de reorganisatie van bedrijven. Kandidaten voor de VK functies waren veelal leidinggevende met een technische achtergrond en omdat er toen nog geen specifieke VK opleidingen waren werd vertrouwt op ervaring en GBV (Gewoon boerenverstand), logisch analyseren en oplossingsgericht werken.

Met de invoering van de ‘nieuwe Arbowet’ kwam ook de vraag naar adviseurs met kennis over deze wetgeving. Met oog hierop verschenen de opleidingen MVK en HVK waarmee de functie van veiligheidskundige een duidelijk kader kreeg.

Na mijn technische opleiding tekende ik als KVV’er (Kort Verband Vrijwilliger) voor een job bij de Kon. Luchtmacht. Als techneut en Barrier specialist (laatste rem voor doorstart vliegtuigen) werd ik in 1967 toegevoegd aan de brandweer van de Vliegbasis Eindhoven. Ik maakte kennis met DE brandweer en besloot te starten met brandwacht 2e klas. Na mijn Klu dienstverband ging ik als techneut werken bij de PZEM - Kernenergiecentrale Borssele (in aanbouw), waar ik in 1976 werd aangesteld als beroeps brandweercommandant.

Na het afronden van alle haalbare brandweeropleidingen kwam de nieuwe Arbowet er aan en koos ik voor de schriftelijke studie MVK bij PBNA. Een scriptie of onderzoek was toen (gelukkig?) nog niet aan de orde. Mijn collega Rob van de Bank (erelid en lid van de ledenraad NVVK), studeerde in dezelfde periode voor HVK. We slaagden allebei. Destijds vond de PZEM directie dat één veiligheidskundige meer dan voldoende was. Rob bleef en ik aan de slag in de petrochemie in het Europoort / Botlek gebied.

Op dat moment was de vraag naar veiligheidskundigen groter dan het aanbod. Een ideaal uitgangspunt om met mijn MVK op zak en veel brandweerervaring ging ik als HSSE manager aan de slag VOPAK (Nieuwe Matex Botlek Tankopslag). Deze functie werd eerst uitgevoerd door een ervaren technisch persoon zonder specifieke veiligheidsopleiding. Bekend met het bedrijf en materie was hij veiligheidsinspecteur geworden. Mede door de nieuwe wetgeving had de VOPAK directie besloten dat voor deze functie minimaal MVK met veel ervaring nodig was (zie resultaten enquête op LinkedIn > MBO / HBO plus GBV) . In die periode was het samenwerkingsverband bij calamiteiten EBB (Europoort Botlek Belangen) meer en meer aan het professionaliseren.

Zoals vele nieuwelingen in een vakgebied dacht ik met de nieuwe Arbowetgeving als uitgangspunt het veiligheidsbeleid snel te kunnen optimaliseren, maar……daar zijn naast de HSE afdeling meerdere partijen voor nodig. Bij VOPAK belande ik in een organisatie waar het gehele management een zucht van verlichting slaakte ‘eindelijk iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid’. Deze gedachtegang was van korte duur en een uitdagende functie als HSSE manager viel mij ten deel.

HSSE manager betekende destijds een zeer ruim takenpakket:

-          Veiligheid – met de nieuwe Arbowet betekende echt werken aan gedragsverandering. Het begon uiteraard dat ik als VK dus niet verantwoordelijk was voor de veiligheid.

-          Brandweer – in 5 jaar tijd de brandweer gereorganiseerd en uitgerust de meest moderne middelen gericht op chemische branden in tanks en pompplateau’s.

-          Bewaking – toegang, training, begeleiding, EHBO.

-          Milieu  - handmatige berekeningen CZV waarden van afvalwater, DCMR, afvalstromen controleren.

De EBB, Europoort Botlek Belangen was een belangrijk samenwerkingsverband. De maandelijkse vergaderingen van HSE managers was een perfect klankbord en werd versterkt door de aanwezigheid van de Arbeidsinspectie die zorgde voor een goede relatie tussen de AI en deelnemende bedrijven.

Vraag: Zou dit nu ook zinvol zijn? Dat AI-inspecteurs zich nog meer profileren als adviseur i.p.v. controleur?

In 1984 ben ik de commerciële kant opgegaan als DGA van diverse bedrijven in de Safety branche.  

Werkterrein: Ontwerp en productie brandweer voertuigen, blussystemen, brand- en inbraakdetectie, vloeistofopvang. HSE project manager, auteur en auditor VGM plannen en Bedrijfsbeheersystemen, bedenker leer- /trainingsprogramma’s en toegepaste VGM software.    

Vanaf 1967 bezig met Veiligheid in diverse functies, plaatsen en organisaties. In deze periode ben ik twee keer lid geweest van de NVVK en twee keer mijn lidmaatschap beëindigd wegens te veel haantjesgedrag in de centrale organisatie en minimale opkomst  (interesse?) van de leden. De regio bijeenkomsten waren daarentegen zeer collegiaal en aan te bevelen. Tijdens het 70e jarig jubileum een aansprekende lezing  / presentatie gegeven over Kinderveiligheid, onze toekomst. Veel bijval, maar paste volgens het bestuur niet bij de doelstellingen van de vereniging. Het is goed te horen dat er voor een nieuwe organisatievorm i.c. ledenraad is gekozen. Benieuwd.

Het slotakkoord: De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI, met > 15.000 Arbo professionals het grootste Arbo netwerk in Nederland.

Activiteiten::

-          Software oplossingen: De RI&E als spil van het veiligheidsbeleid en ondersteunende software en applicaties.

-          Safety Spotter: Herkennen van Gevaren en Risico’s .

-          One Day Safety Specials: Specialistische verdieping voor de Arbo pro.

-          Veiligheidsland: Mijn droom > een praktisch belevingscentrum voor jong en oud, professional en hobbyist.

-          Small Safety Events (voorheen Safety Diner Pitch)

-          Meer samenwerking in de veiligheidswereld.

Veiligheidskundige; er valt heel wat te kiezen!

Dé Veiligheidskundige bestaat niet. Zelfs in de Arbowet wordt de VEILIGHEIDSKUNDIGE niet genoemd. Wel zijn in artikel 13 bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden. Daarin is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’. Het is aan werkgever daarvoor een of meer preventiemedewerker(s) aan te wijzen. Alleen als de onderneming minder dan vijfentwintig werknemers telt, kan de werkgever de bijstand zelf verlenen. Dat kan alleen als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2020/preventiemedewerker-handreiking.pdf

Wat valt er dan te kiezen?

Tegenwoordig is er een zeer ruime keuze in veiligheidskundige- en aanverwante opleidingen om de preventiemedewerker, onder welke titel dan ook, deskundig te maken. Ik noem er een paar:

-          Preventie-/adviseur, medewerker

-          Basisveiligheidskundige

-          Operationeel Veiligheidskundige

-          Middelbaar Veiligheidskundige

-          Hoger Veiligheidskundige

-          MoSHE

-          Integraal Veiligheidskundige

-          Kam coördinator

-          Arbo coördinator

-          Arbeidshygiënist

-          Diverse over milieukunde, de E die vaak vermeld wordt op het visitekaartje?

-          Dan nog de BHV, VCA, EHBO, enz……………

Veiligheidsopleidingen, een Lucratieve markt?

Voor al deze functies worden opleidingen en trainingen aangeboden. Naast deze opleidingen kun je nog kiezen uit vele aan veiligheid gerelateerde trainingen zoals; RI&E, ARIE, Werkvergunning, Gedrag, Toolbox, Masterclasses, Specialistische verdieping, Veiligheidscoach, Vorkheftruck, Steigers, Gasmeten, Mangatwacht, Gevaarlijke stoffen, Interntransport, enz.     

VK - Verantwoordelijkheden en ontslagbescherming

De preventiemedewerker, met welke toegevoegde kwalificatie dan ook, is een adviseur en als adviseur ben je afhankelijk van de welwillendheid van je management. Als je welgemeende goed onderbouwde adviezen niet worden gesteund dan wordt het altijd een moeilijk traject. Onder het motto ‘wie schrijft die blijft’ hoop je dan dat het niet misloopt. Ik was altijd van mening dat wij als VK nauwelijks rechten hadden zoals bijvoorbeeld de OR-leden. Dit dacht ik totdat ik onderzoek ging doen om dit stukje te schrijven.  

De deskundige werknemers hebben tenslotte ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming is geregeld in artikel 670a van het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat een werkgever deskundige werknemers, als bedoeld in artikel 13 van de Arbowet niet mag ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter. Overigens wordt er op gewezen dat deze bepalingen niet nieuw zijn, maar reeds waren opgenomen in artikel 14, tweede lid (oud).

https://www.preventiemedewerker.net/preventiemedewerker/arbowet-preventiemedewerker/

Waarom wist ik en weten misschien vele collega’s dit niet?

Aangaande mijn ontdekking heb ik de visie gevraagd van mijn collega Mr. Ing. Rob Poort en hij bericht mij als volgt:

Inderdaad, naast de preventiemedewerker (PMW, art. 13 , vijfde lid Arbowet) genieten ook de andere wettelijk genoemde deskundigen (idem dus de VK) wettelijke bescherming (zie de toelichting bij art 13. Het betreft dan zowel benadelingsbescherming (via art 21 WOR) als ontslagbescherming (via art. 7:670 a, vierde lid BW). Beiden zijn een behoorlijke wassen neus en hebben weinig praktische waarde* (worden zelden ingeroepen). Bij een zaak uit 2006 (AZ5515) wees het hof dit beroep af, omdat het geen “echter PMW-er” betrof (was een bedrijfsleider die als zodanig was aangesteld).

-          Hoe zit het als je als ZZP’er VK wordt ingehuurd?

Dan val je niet onder deze bescherming (die toch al niet veel voorstelt). Je contract zal in een voorkomend geval niet worden verlengd en daar gaat de rechter buiten. Je bent in beginsel ook geen werknemer.

-          Moet je als Preventiemedewerker (titel) worden aangenomen?

Nee, je werkt immers bij het bedrijf. Maar het is wel wenselijk, vast te leggen, dat je als zodanig bent aangesteld, liefst onder vermelding van taken, bevoegdheden en beschikbare tijd vermeld. Een fatsoenlijk bedrijf zal dit ook zo doen en na aanstelling de OR (verplicht bij meer 50 personeelsleden)  verwittigen (is ook logisch, omdat de PMW geacht wordt, daarmee samen te werken). De benoeming zal ook in het bedrijf afgekondigd moeten worden – daar ligt immers de rol van de PMW.

-          Moet e.e.a. beschreven worden in de Arbeidsovereenkomst?

Moet niet, maar mag wel. Benoeming kan als aanhangsel in het personeelsdossier worden opgenomen (verdient uiteraard ook de voorkeur).

Benadelingsbescherming: Art. 21 WOR, geldt ook voor Arbodeskundigen,                            Ontslagbescherming: OR: Art. 7:670 lid 4 BW, Deskundige: art. 7:670a, lid 1 onder c BW

 

Omdat waarschijnlijk veel Arboadviseurs deze mogelijkheid niet kennen wordt er nauwelijks een beroep op gedaan. Wellicht zinvol om hier via belangen- en werknemersverenigingen meer aandacht aan te besteden.

Tot slot wil ik graag de volgende ervaringen meegeven:

-          Toon belangstelling in mensen, veiligheid is en blijft mensenwerk

-          Blijf nieuwsgierig, kijk verder > out of the box

-          Blijf bescheiden, coachend en respectvol

-          Denk ondernemend > presenteer wekelijks jouw HSE afdeling

-          Laat je niet opzadelen met allerlei K-klusjes

-          Wees goed maar niet gek > geef je grenzen aan

-          Bereid je goed voor, feiten tellen > hoor en wederhoor

-          Kies de juiste weg en sleutelfiguren

-          Blijf kennis vergaren en blijf niet hangen in verouderde systemen

Wat maakt mijn leven als VK de moeite waard? Respectvol en nieuwsgierig ondernemend blijven.

Succes met je keuze en loopbaan en laat me weten als je een keer wil sparren.

zaterdag 22 oktober 2022

 

 Opiniepeilingen welke door Gilles van Zweeden – NLVI op LinkedIn zijn geplaatst.

 

1.       Wat maakt de VK beter naast de vereiste MBO/HBO opleiding?

a.       Sterke persoonlijkheid aangevuld met GBV > 73%

b.       Opleiding MVK/HVK > 27%

 

2.       Waar haal je als VK actuele informatie vandaan?

a.       Eigen netwerken > 35%

b.       Belangenvereniging (NVVK, CNV, FNV o.i.d.) > 8%

c.       Googelen (Overheid, KvK,….) > 56%

d.       Beurzen, conferenties en congressen > 1%

 

3.       Hoe verwerk je opgedane ervaringen, metingen e.d.

a.       Op papier > 2%

b.       In Word en Excel > 58% (wordt daarna vaak op papier verspreid)

c.       Toegepaste specifieke software > 16%

d.       Bestaand Bedrijfsbeheersysteem > 25

 

4.       De overheid wil meer werk op vaste contractbasis. Welk contract heeft jou voorkeur?

a.       Bepaalde tijd > 4%

b.       Onbepaalde tijd (ontslagbescherming) > 69%

c.       Via detacheringsbureau > 1%

d.       Als zelfstandig ZZP > 25%

 

5.     Nederland kent een aantal interessante educatieve attracties zoals o.a.: Corpus, Nemo Science, Naturalis, Beeld en Geluid en meer. Zo was er ook een Veiligheidsmuseum, later Veiligheidsinstituut in Amsterdam (1893-1987). Helaas is dit wegbezuinigd!!

Als er nu een educatieve, spannende, veiligheidsattractie (Veiligheidsland) zou zijn, dan zal ik:

a.       daar gebruik van maken > 30%

b.       geen gebruik van maken > 10%

c.       dat bezoeken > 52%

d.       dat niet bezoeken > 8%

 

6.       Wat doe je als jouw management je adviezen categorisch naar de prullenbak verwijst?

a.       Inpakken en wegwezen > 69%

b.       Jammer, toch maar blijven > 4%

c.       Hand in eigen boezem steken, werkwijze aanpassen > 13%

d.       Melden, overheid inschakelen > 14%

donderdag 21 april 2022

Manager PSA, méér dan een vertrouwenspersoon

 


Manager psychosociale arbeidsrisico’s:

Méér dan een vertrouwenspersoon.

De kosten van mentale gezondheidsproblemen zijn gigantisch, niet alleen maatschappelijk en voor de betrokken werknemers, maar ook voor elke werkgever. Je weet intussen al dat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting volgens de Arbowet* verplicht is, maar vraagt jezelf ongetwijfeld af hoe je daar concreet werk van maakt.

 

Tijdens deze grondige opleiding leer je niet alleen wat de wet voorschrijft en welke aansprakelijkheid passiviteit met zich kan meebrengen, maar ligt de nadruk op een concrete en duurzame aanpak. Je krijgt vooral werkbare tips en modellen om aan de slag te gaan en een duurzaam welzijnsbeleid uit te werken. Daarnaast kom je in contact met anderen uit het werkveld en doe je inspiratie op.

Hoewel je heel wat kennis opdoet tijdens deze opleiding, is het bij uitstek een actieve én activerende cursus. Je krijgt thuisopdrachten, bespreekt praktijkgevallen (ook uit de rechtspraak) en verwerft inzicht door discussie.

 

Tegen het eind van de opleiding ben je in staat om in jou onderneming adequaat te handelen, zonder dat het handenvol geld kost, maar wel met een maximale opbrengst. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook meteen economisch. De docenten begeleiden je doorheen de cyclus in de opmaak van jouw plan en staan je bij als je tegen problemen aanloopt bij analyse, redactie of implementatie. Je krijgt een schat aan informatie, modellen, tools en tips.

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die het ernstig meent met het welzijn van zijn collega’s of werknemers, maar tegelijk ook inziet dat volop inzetten op welzijn niet alleen een concurrentievoordeel maar ook een besparing betekent.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerker die op beleidsniveau al bezig is of bezig wil zijn met psychosociaal welzijn. De cursus is voornamelijk gericht op leidinggevenden en HR-professionals, maar ook op vertrouwenspersonen (in spe) en veiligheidskundigen die zich mede met de RI&E willen verdiepen in PSA vanuit een oplossingsgerichte strategie.

Een vooropleiding MBO+ is vereist. De docenten gidsen je doorheen het proces.

 

Programma

1   : Psychosociale risico’s. De ziekte van onze tijd?

2   : Wat zijn psychosociale risico’s? Een analyse

3   : Actoren, hun functie en hun aansprakelijkheid

4   : Opsporing

5   : Preventieve aanpak

6   : Gesprek- en coaching technieken

7   : Workshop stress en burn-out

8   : Curatieve aanpak en gerechtelijke procedure

9   : Eigen welzijnsplan

10 : Evaluatie moment

Leerdoelstellingen

Na het volgen van deze opleidingsreeks ben je in staat om psychosociale risico’s te herkennen, te duiden en vooral aan te pakken vanuit een oplossingsgerichte succesvolle strategie. Je stapt buiten met een plan voor je eigen onderneming om aan duurzaam welzijnsbeleid te doen.

Je leert en oefent in dit kader ook moeilijke gesprekken voeren, eventuele leidinggevenden overtuigen van de noodzaak van verandering en coachend omgaan met individuele werknemers en teams.

 

Prijs: € 3.200,00 exclusief BTW

Inclusief: lesmateriaal, certificaat, lunch, hapjes en drankjes

Lesschema:

4 blokken van 2 dagen.

Bijkomende informatie:


Deze opleiding wordt begeleid door 2 docenten.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet:

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Artikel 8 Arbowet). Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen (artikel 11 Arbowet).

Steeds meer werkenden in Nederland kampen met burn-out klachten (SER):

-          16% van de werkenden (NEA 2020)

-          17,7% van de thuiswerkers tijdens de coronacrisis (NEA Covid19, 2021)

-          9% van de zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers (ZEA 2021)

-          Resulterend in 11 miljoen verzuimdagen door werkstress en

-          € 3,1 miljard euro verzuimkosten voor de werkgever.

https://www.heyhetisoke.nl/