maandag 8 juni 2020

Werkplekinspectie / observatie APP >> MYWIMHaal meer uit uw werkplekinspecties-/ observaties met de inspectie-app MYWIM!

Heeft u moeite met het accuraat uitvoeren en vastleggen van uw werkplekinspecties? Of heeft u weinig inzicht in de resultaten?

De MYWIM inspectie-app is ontwikkeld om inspecties op het werk eenvoudig uit te kunnen voeren. 

Met MYWIM, kunt u op de meest voorkomende standaard thema’s een inspectie uitvoeren en……u kunt zelf onbeperkt inspectieonderwerpen toevoegen.   

Als bedrijf krijgt u een dashboard waarop u de resultaten van de uitgevoerde inspecties kunt monitoren. Bovendien biedt het dashboard u de mogelijkheid om trends te volgen, acties te initiëren en uw RI&E te koppelen zodat deze actueel / dynamisch blijft.

U bepaalt zelf op hoeveel toestellen u de app laat draaien en heeft te allen tijde overzicht over de uitgevoerde inspecties en opvolging.  

De voordelen op een rij:

 • Door NLVI en 4QUALIS ontwikkeld vanuit een ‘papieren’ weldoordacht en beproeft systeem 
 • Met duidelijke (voorbeeld) scenario’s optimaal resultaat (geen misverstanden) 
 • Met minimale safety basiskennis, maximale resultaten
 • Bedrijfseigen inspectiepunten (onbeperkt)
 • Dashboardfunctie voor overzicht inspecties
 • Koppelingen met Safety Managementsysteem mogelijk
 • Zicht op tekortkomingen en acties
 • Beheersing van de veiligheid


Wat IK onveilig vindt, vindt een ander soms veilig en andersom. MYWIM brengt hier duidelijkheid in. 

Veilig of onveilig is vaak een kwestie van opleiding, ervaring, prioriteit, achtergrond, urgentie, geld, tijd, enz. De MYWIM app omzeilt vele van deze argumenten.

maandag 2 maart 2020

Inspectie SZW, acties

Afbeeldingsresultaat voor eenVandaag

Op donderdag 27 februari j.l. gaf de heer Marc Kuipers, Inspecteur-Generaal bij Inspectie SZW een toelichting op de rapportage van het televisie programma ‘EenVandaag’ over de niet afnemende ongevalscijfers in Nederland en het ontbreken van de RI&E bij de helft van de ondernemers.

Mijn visie hierop:
Ondanks de inspanningen van de Inspectie SZW nemen de ongevallen met letsel en schade niet af. Deze teleurgang is al jaren aan de gang.   

In 2011 startte de Inspectie SZW de volgende actie: 25% minder ongevallen.                                                                                                Via de site http://www.zelfinspectie.nl/ doorloopt een bedrijf dezelfde vier stappen als een inspecteur bij een controle. Bedrijven kunnen zich  zo voorbereiden op een bezoek van de Arbeidsinspectie en vooraf aanpassingen doorvoeren om  ongevallen en boetes te voorkomen. “Ons doel is dat eind 2012 het aantal ongevallen met 25 procent is verminderd. Dat geldt voor de sectoren waar de meeste ongevallen gebeuren”, zegt Anja van Vlerken, projectleider bij de Arbeidsinspectie. “Samen met andere partijen werken wij daaraan.”

Afgelopen twee jaar hebben wij een aantal SZW bijeenkomsten bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten werd door vele Arbo specialisten een poging gedaan om middels presentaties en ronde tafel gesprekken de oorzaak van incidenten te achterhalen. Op zich weten deze specialisten wat er aan de hand is en ook wat de oplossingen zijn. Oplossingen die door de organisator SZW welwillend worden gehoord maar niet worden meegenomen om aanpak of beleid te veranderen. 

SZW pretendeert dat verandering moeten worden gerealiseerd door overleg tussen werkgever en werknemer, maar de cijfers wijzen uit dat dit niet echt lukt.
Acties Inspectie SZW
Tijdens de uitzending bij ‘EenVandaag’ werd vervolgens weer aangeven;
Dat het de verantwoordelijkheid is van de bedrijven.
Dat de inspectie SZW strenger gaat inzetten op handhaving.
Dat het ontbreken van een RIE een strafbaar feit is.
Dat direct boetes worden opgelegd.
Dat de inspectie SZW meer voorlichting biedt

Hier worden de ondernemers niet echt blij van.

Voorlichting
Bijna alles wat de ondernemer nodig heeft om veilig te werken is te vinden op de website van de Inspectie SZW (of websites van andere meer- of minder bekende partijen). De SZW website is naar onze mening niet attractief genoeg om een klik met de ondernemer te krijgen.

Maak het voor de ondernemer en werknemer aantrekkelijker, maak ze blij en toon meer begrip. Dus niet meer de zakelijke website, suffe acties met flyers, gele koffiebekers en oeverloos gepraat over veiligheidscultuur. 

DUS, niet meer voorlichting maar andere voorlichting.

Doe het anders
Maak van veiligheid een breed geaccepteerde cultuur door in een vroeg stadium te beginnen met voorlichten. Speels tijdens de opvoeding en schoolperiode, verdiepend en spectaculair in het voortgezet onderwijs. Geef het onderwijs de juiste tools (zoals het PVI in Antwerpen dat doet) en zet serieus in op de onderwijs RIE. Maak er een klassikaal evenement van (Kinderveiligheidsdag) omdat, jong geleerd is oud gedaan.

Deze vroege aanpak zal het gedrag positief beïnvloeden waardoor gedragsverandering tijdens de werkperiode niet meer nodig zal zijn. Dit bevorderd het sociaal gedrag in het algemeen en kweekt meer begrip voor teamwerk en collegialiteit.

Veiligheid beleven
Er wordt door uiteenlopende instanties steeds meer aangegeven dat het praktisch beleven van veiligheid tot een betere kennis leidt over veilig werken / herkennen van gevaren. (Piramide Bales).

Het NLVI en aansprekende organisaties zoals Safety Delta Nederland (BRZO), programma DUURZAME VEILIGHEID 2030 maar ook het SSVV / VCA en vele chemische bedrijven vinden praktijk opleiding en beleving meer dan wenselijk.  

Veiligheidsbelevingscentrum
Het NLVI pleit al jaren voor een Veiligheidsbelevingscentrum. Dit streven komt voort uit eigen ervaringen in de praktijkcentra bij Shell Singapore en Pernis, en bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen (overheidsinstelling). Deze praktische manier van voorlichting en training heeft minder incidenten tot gevolg bij de diverse petrochemische bedrijven die hierover kunnen beschikken. 

Deze praktische trainingsmogelijkheden zijn vanwege het kostenaspect echter niet weggelegd voor het MKB, bouwsector en vele andere kleinere organisaties. Terwijl juist daar de meeste incidenten voorkomen en de RI&E vaak ontbreekt. Voor deze bedrijven en organisaties dienen dan ook andere mogelijkheden worden geboden.

Waar ook te weinig aandacht voor is zijn de incidenten die buiten werktijd voorkomen. Volgens de TNO Arbobalans betreft het hier 85% van het totaal. Deze ongevallen drukken ook zwaar op de maatschappij maar ook daar kan een andere aanpak goede resultaten opleveren.  

NLVI Experience
Het NLVI heeft een uitgewerkt ontwerp voor een spectaculair veiligheidsbelevingscentrum met vele belevingsobjecten van werksituaties, privésituaties, experimenten, simulaties 

Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die incidenten en persoonlijk leed willen voorkomen of bedrijven en organisaties die de RIE op orde wil hebben en boetes willen voorkomen.  
Vele organisaties inclusief het MKB, de bouwsector, andere organisaties en samenleving zijn geholpen met een fysiek beschikbaar spectaculair veiligheidsbelevingscentrum (safetyparc). Educatie en veiligheidsbeleving voor jong en oud. Een dagje veilig uit, dat kan.

Realisatie
Als de overheid het NLVI streven primair steunt dan weten wij dat het bedrijfsleven zal volgen, met als gevolg een win<>win situatie.
Het volgende bericht zou kunnen zorgen voor een KLIK met de ondernemer; “De inspectie SZW gaat meer controleren, handhaven en geldboetes opleggen, maar bieden vanuit de boete opbrengsten een spectaculair veiligheidsvoorlichting en belevingscentrum aan”.    

Bonus-Malus systeem
De ongevallen waarover nu wordt gesproken zijn verzameld na bezoek van de SEH of ziekenhuisopname en geregistreerd door het CBS. Ongevallen zonder letsel (vroeger bijna ongevallen genoemd) worden niet gemeld.

70 doden op jaarbasis betekend 210.000 ongevallen zonder letsel (net mis, pfffft) ofwel  2.100.000 onveilige handelingen / gevaarlijke situaties.

Om hier meer inzicht in te krijgen is medewerking van het bedrijfsleven noodzakelijk. Dit kan met behulp van het NLVI bonus-malus systeem.

Meer weten of reageren kan via dit contact

zondag 16 februari 2020

Scenariodenken


Tijdens de NLVI Safety diner Pitch meer over scenariodenken. Inschrijven https://www.nlvi.nl/agenda.php 


WAT IS SCENARIODENKEN
Scenariodenken is een methode voor toekomstonderzoek. De methodiek wordt gebruikt om strategische beleidsvorming te bevorderen door veranderingen in kaart te brengen en te vertalen naar de organisatie.
Scenariodenken bevat drie componenten:
1. Een procesbeschrijving en analyse van een bestaande situatie (uitgangssituatie).
2. Eén of meer beelden van een toekomstige situatie (toekomstbeeld)
3. Eén of meer ontwikkelingsprocessen die de bestaande situatie en de toekomstige situatie aan elkaar koppelen (toekomst pad)

WAT IS SCENARIODENKEN (2)
Eigenschappen scenariodenken
-       Stimuleert de verbeeldingskracht
-       Structureert de communicatie over mogelijke ontwikkelingen
-       Inspiratiebron voor beleid, in plaats van draaiboek voor de toekomst
-       Met scenario’s worden onzekerheden explixiet gemaakt, waardoor juist de extreme mogelijkheden in kaart worden gebracht
-       Scenariomethode is een generiek instrument dat voor veel verschillende vraagstukken en doelen ingezet kan worden

TOEKOMST VOORSPELLEN: KAN DAT WEL?
Wij mensen ‘missen’ heel veel signalen: De mens heeft slechts 5 zintuigen om deze realiteit waar te nemen. Onze zintuigen dekken slechts een beperkt deel van de realiteit af. Zelfs in hun eigen domein registreren de menselijke zintuigen slechts een beperkt deel van de signalen. Menselijke ogen bijvoorbeeld zijn niet in staat tot waarneming in het infrarode deel van het spectrum.
Insteek Scenariodenken
De grondgedachte van de scenariomethode is dat meerdere toekomsten mogelijk zijn. Met de scenariomethode verkrijgt men verschillende beelden over hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. De onzekerheid over de toekomst wordt daarmee principieel erkend.
Scenario’s beschrijven alleen de toekomstige context aangezien het uitvoeren van acties niet zozeer een kwestie van goed voorspellen is, maar vooral een kwestie van goede uitvoering.HOE WERKT HET
De 8 stappen voor het ontwikkelen van scenario’s volgens Peter Schwartz – Futuroloog.
1.    Identificeer de vraagstelling of het te nemen besluit
2.    Benoem belangrijke externe factoren die het succes of falen zullen bepalen
3.    Benoem de externe krachten (trends) die op de factoren invloed uitoefenen
4.    Rankschrik de krachten naar impact en onzekerheid
5.    Selecteer die krachten die het meest belangrijk en het meest onzeker zijn
6.    Werk voor elke combinatie van de geselecteerde krachten het verhaal uit
7.    Bepaal de implicaties voor de vraagstelling (of de beslissing) voor elk van toekomstverhalen
8.    Selecteer indicatoren en waarschuwingssignalen om op te letten

HOE WERKT HET (2) IN DE PRAKTIJK
-       Identificeer de kernzekerheden. Dit zijn de onzekerheden die de hoogste impact hebben!
-       Maak een scenariomatrix (beeldend, verhalen, etc.)
-       Kies een vorm die ‘stakeholders’ pakt
-       Selecteer vanuit alle geselecteerde signalen de belangrijkste (gezien de scope/doel/tijd) en benoem de onzekerheden
-       Maak een matrix om mee te ‘spelen’ tot alle betrokkenen het eens zijn over de twee ‘kernzekerheden’ om mee verder te gaan
-       Onzekerheid factor A = heel zeker of zeer onwaarschijnlijk. Scenario 1/2/3 of 4
-       Onzekerheid factor B = heel zeker of zeer onwaarschijnlijk. Scenario 1/2/3 of 4
  

VERBEELDING vs MATRIX DENKEN
Risico is geen eigenschap van iets, maar een scenario van wat zou kunnen gebeuren. Gevaren vormen risico’s als er interactie ontstaat. ‘Wat - Als’ bedenken wat zou kunnen gebeuren, filmpjes in je hoofd vormen dan het ontstaan van de meest uiteenlopende scenario’s.
Door de meest gevonden scenario’s met elkaar te overleggen wordt procesmatig meer duidelijk dan bij het gebruikelijke matrix risico-denken: Kans x Effect.       
Gedurende het overleg worden de diverse scenario’s vergeleken voor het vormen van een definitief scenario.  
Scenariodenken produceert een toekomstbeeld als sciencefictionfilm terwijl Risicodenken te vaak gaat over kans, blootstelling en het effect, wat vergelijkbaar is met een statisch beeld / foto.

Walter Zwaard over ‘Filmpjes in ons hoofd’.
Als het gesprek gaat over het ‘herkennen’ of ‘zien’ van risico’s, word ik altijd plagerig. Dan krijg ik de neiging om te benadrukken dat risico’s onzichtbaar zijn. Dat je ze helemaal niet kúnt herkennen of zien. En als ik een pesterige bui heb, zeg ik dat ik ook moeite heb met ‘inventariseren’. Want veel risico-inventarisaties zijn opsommingen van normoverschrijdingen. Het zijn overzichten van situaties die niet voldoen aan allerlei regeltjes; dat heeft niks te maken met risico.

zaterdag 25 januari 2020

Vilgers NLVI

SWZ is blij met 10.000 volgers?

Een bericht van Inspectie SZW op LinkedIn dd. 24 januari.

De inspectie SZW beschrijft haar volgers als mensen die eerlijk, gezond en veilig werken hoog in het vaandel hebben staan. Ik ben ook zo’n volger, een heel nieuwsgierige zelfs die hoopvol wacht op betere maatregelen en innovatieve oplossingen die het stijgende aantal ongevallen zullen reduceren. Hoe lang moet ik nog wachten?
Zijn alle SZW volgers ook tevreden?  

Het SZW met een minister Koolmees die een financieel vangnet voor ZZP’ers die van een steiger afvallen toejuicht, in plaats van ingrijpende maatregelen te nemen die er voor zorgen dat dit soort ongevallen niet meer voorkomen (bronbestrijding).

Ik heb diverse bijeenkomsten van de Inspectie SZW bijgewoond. Onderhoudend en leerzaam om met collega’s van alles en nog wat te bedenken om uiteindelijk ongevallen te beperken. Gegevens worden verzameld……………daarna blijft het stil. Ideeën worden in de beschikbare bussen gedeponeerd om vervolgens niets te horen. De Inspectie SZW heeft de middelen om hier echt meer uit te halen.  

Het Nederlands Veiligheidsinstituut is ook blij, want zij hebben NU meer dan 10.064 LinkedIn connecties. Het NLVI is een mini organisatie met veel acties en goede ideeën zoals:

 1. Veiligheidsbelevingscentrum, de veiligheidsatractie voor iedereen.  
 2. Simpele educatieve methode voor veiligheidsbewustwording de Safety Spotter. 
 3. Een BONUS incidenten registratiemethode voor een beter inzicht, inclusief bijna ongevallen (near-miss).  De huidige ongevalscijfers komen uit ongevallen met schade en geeft een vertekend beeld van de werkelijke omvang.


De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut is een stichting zonder winstbejag en werkt nog zonder subsidies. Om de NLVI doelstellingen te bereiken is wel financiële steun nodig. 
Wordt daarom partner of wordt voor een luttel bedrag sympathisant. 
Wordt partner of sympathisant.  


woensdag 16 oktober 2019

VacatureVacature Nederlands Veiligheidsinstituut

Het Nederlands Veiligheidsinstituut staat op de drempel van aansprekende veranderingen en zal om haar doelstellingen te realiseren de organisatie uitbreiden met de functie van Manager.      


NLVI Doelstellingen

Het NLVI profileert zich als onafhankelijk, maatschappelijk breed gedragen organisatie die zich inzet voor veilig werken in beroepsuitoefening en privé situaties waarbij het tijdstip van kennismaking met veiligheid in vroeg stadium aanvangt. Het NLVI is een breed platform voor alle Arbo professionals (van fabrikant tot gebruiker). Het NLVI heeft als ultieme doelstelling het realiseren en exploiteren van een veiligheid belevingscentrum & expositie en uitbreiding van haar specifieke en unieke opleidingen en trainingen.  

Profiel

Op deze positie zien wij het liefst een persoon die wil ondernemen en bij geschiktheid op termijn het NLVI zelfstandig kan voortzetten. De volgende vaardigheden achten wij hiervoor noodzakelijk:
 •          Een afgeronde opleiding op HBO niveau,
 •          Sterke affiniteit met veiligheid in de ruimste zin
 •          Commerciële vaardigheden (resultaat gericht / empathisch vermogen / proactief)
 •          Bekend met fondswerving
 •          Cijfermatig en financieel inzicht en affiniteit
 •          Sterke communicatieve vaardigheden
 •          Een goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal
 •          Flexibel en het vermogen tot snel schakelen
 •          Zelfstandig kunnen opereren
NLVI Kenmerken en activiteiten

Het Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI) is in 2008 als handelsnaam van start gegaan en op 25 september 2015 onder nummer 855561075 als stichting ingeschreven bij de KvK te Rotterdam.
 •           Sterke naam met lange historie (sinds 1884)
 •           Onafhankelijk en neutraal
 •           Platform voor ALLE Arboprofessionals (van gebruiker tot fabrikant
 •           Het platform heeft leden (personen) en partners (commercieel)
 •           Kenniskring met promotionele activiteiten / Safety Diner Pitch
 •           Advertising & Mailservice
 •           Aanwezig op diverse beurzen, congressen en semenairs
 •           Organisator van Kinderveiligheidsdag
 •           Real Life Safety Experience & Expositie (het ultieme doel waarvoor steeds meer steun is)
 •           Reproduceren van de bekende VI posters en gadgets
 •           Unieke opleidingen zoals ARBO Masterclass (5 Hobeon/SKO punten)
 •           Unieke trainingen Safety Spotter ‘Herkennen van gevaren’
 •           Consulting > Safety Management systemen
 •           Meer dan 7.000 email contacten en 10.500 branche gerelateerde LinkedIn connecties.
Reageren
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Gilles: 0622850102 of per email: gilles@nlvi.nl 

Bedrijfspand. Het NLVI is gevestigd aan de Moolhoek 14, 3235XK te Rockanje. Het pand is een combinatie van kantoor met woonruimte. https://www.funda.nl/koop/rockanje/huis-40999610-moolhoek-14/woensdag 6 maart 2019

Safety Managementsysteem - zelf maken

Safety Management Systeem; “zelf bouwen of uitbesteden?”

Als project HSSE manager heb ik gedurende vele jaren gewerkt met diverse bedrijfsbeheer- en safety management systemen. Geen enkel systeem kon mij volledig bekoren; incompleet, arbeidsintensief, slecht toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk. Voldoende reden om zelf een systeem te bouwen, dacht ik. Net gestart met een ontwerp ontmoette ik op een groot project dhr. Ignacio Almiral, een ICT’er en Veiligheidskundige. Hij liet mij kennismaken met zijn vanuit de praktijk zelf ontworpen  Site Pro Safe management systeem. Na verdieping bleek dit systeem geheel overeenkomstig aan mijn wensen. Gedurende een jaar of twee zijn we samen bezig geweest om dit te perfectioneren en klaar te maken voor de markt. Het bleek ook dat de gebruikte parameters internationaal nauwelijks afwijken vandaar dat wij dit systeem in vijf talen hadden opgezet.  

Ignacio was een verwoed motorcrosser en door een noodlottig ongeval in de Sahara raakte hij volledig arbeidsongeschikt. Het systeem is daardoor nooit in de handel gebracht.

Het goede van dit Site Pro Safe systeem was dat het gemaakt was door vakmensen die alle directe- en indirecte veiligheidsaspecten met elkaar wisten te verbinden in één gebruiksvriendelijke oplossing. De combinatie van veiligheidskundige / ICT’er en de kennis en kunde van ons team bleek bijzonder ideaal. Ik weet nu dat het zelf bouwen van een SMS enorm veel tijd en energie kost. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een ‘kant en klaar’ systeem welke met een ‘vleug’ eigen inbreng snel het ultieme systeem oplevert.

Met dit gegeven ging ik op zoek naar het ultieme Safety Management Systeem en kwam er al snel achter datde meeste leveranciers dit niet leveren. Vanuit het principe “U vraagt en wij draaien” kan er uiteraard wel een ‘maatwerk’ systeem samengesteld worden. Dat lijkt niet verkeerd maar in de praktijk betekend dit dat de klant een behoorlijke inspanning moet leveren (eisen formuleren, gegevens verzamelen, aanleveren e.d.). Dit betekend ook dat er veel werk verzet moet worden door de leverancier / systeem ontwikkelaar. Het is immers maatwerk en dat kost tijd en geld.   

Ik heb één leverancier gevonden met een afwijkende aanpak. 4Qualis BV onderscheidt zich als één van de weinigen met een ‘kant en klaar’ systeem. Zij hebben de materie met de bekende parameters (wetgeving en andere eisen) vanuit de werkvloer geanalyseerd en haar software ontwikkelaars opdracht gegeven om een gebruiksklaar Safety Management Systeem te ontwerpen. Dit is gelukt. Het systeem verbindt alle relevante veiligheidszaken met elkaar tot een overzichtelijk, actueel, direct bereikbaar platform.   

4Qualis statement: Hoe meer energie de software engineer besteed aan het ontwerp hoe eenvoudiger het systeem voor gebruiker wordt. Dit betekend dat het SMS van 4Qualis vrijwel direct in gebruik kan worden genomen en door zijn omvang en transparantie compleet en prijsgunstig blijkt. Het voordeel van dit systeem is dat het ook zeer geschikt is voor projecten, shutdowns en turnarounds. 

Meer info over 4Qualis klik HIER 

In mijn BLOG ‘Uit het leven van een HSE manager’ (23 juli 2017) beschrijf ik het gemak van een Safety Management systeem. https://blog.nlvi.nl/2018/07/uit-het-leven-van-een-hse-manager.html

maandag 28 januari 2019

Safety Management Systeem


Safety Management Systeem; “zelf bouwen of uitbesteden?”

Als project HSSE manager heb ik gedurende vele jaren gewerkt met diverse bedrijfsbeheer- en safety management systemen. Geen enkel systeem kon mij volledig bekoren; incompleet, arbeidsintensief, slecht toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk. Voldoende reden om zelf een systeem te bouwen, dacht ik. Net gestart met een ontwerp ontmoette ik op een groot project dhr. Ignacio Almiral, een ICT’er en Veiligheidskundige. Hij liet mij kennismaken met zijn vanuit de praktijk zelf ontworpen  Site Pro Safe management systeem. Na verdieping bleek dit systeem geheel overeenkomstig aan mijn wensen. Gedurende een jaar of twee zijn we samen bezig geweest om dit te perfectioneren en klaar te maken voor de markt. Het bleek ook dat de gebruikte parameters internationaal nauwelijks afwijken vandaar dat wij dit systeem in vijf talen hadden opgezet.  

Ignacio was een verwoed motorcrosser en door een noodlottig ongeval in de Sahara raakte hij volledig arbeidsongeschikt. Het systeem is daardoor nooit in de handel gebracht.

Het goede van dit Site Pro Safe systeem was dat het gemaakt was door vakmensen die alle directe- en indirecte veiligheidsaspecten met elkaar wisten te verbinden in één gebruiksvriendelijke oplossing. De combinatie van veiligheidskundige / ICT’er en de kennis en kunde van ons team bleek bijzonder ideaal. Ik weet nu dat het zelf bouwen van een SMS enorm veel tijd en energie kost. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een ‘kant en klaar’ systeem welke met een ‘vleug’ eigen inbreng snel het ultieme systeem oplevert.

Met dit gegeven ging ik op zoek naar het ultieme Safety Management Systeem en kwam er al snel achter dat de meeste leveranciers dit niet leveren. Vanuit het principe “U vraagt en wij draaien” kan er uiteraard wel een ‘maatwerk’ systeem samengesteld worden. Dat lijkt niet verkeerd maar in de praktijk betekend dit dat de klant een behoorlijke inspanning moet leveren (eisen formuleren, gegevens verzamelen, aanleveren e.d.). Dit betekend ook dat er veel werk verzet moet worden door de leverancier / systeem ontwikkelaar. Het is immers maatwerk en dat kost tijd en geld.   

Ik heb één leverancier gevonden met een afwijkende aanpak. 4Qualis BV onderscheidt zich als één van de weinigen met een ‘kant en klaar’ systeem. Zij hebben de materie met de bekende parameters (wetgeving en andere eisen) vanuit de werkvloer geanalyseerd en haar software ontwikkelaars opdracht gegeven om een gebruiksklaar Safety Management Systeem te ontwerpen. Dit is gelukt. Het systeem verbindt alle relevante veiligheidszaken met elkaar tot een overzichtelijk, actueel, direct bereikbaar platform.   

4Qualis statement: Hoe meer energie de software engineer besteed aan het ontwerp hoe eenvoudiger het systeem voor gebruiker wordt. Dit betekend dat het SMS van 4Qualis vrijwel direct in gebruik kan worden genomen en door zijn omvang en transparantie compleet en prijsgunstig blijkt. Het voordeel van dit systeem is dat het ook zeer geschikt is voor projecten, shutdowns en turnarounds. 

Meer info over 4Qualis klik HIER 

In mijn BLOG ‘Uit het leven van een HSE manager’ (23 juli 2017) beschrijf ik het gemak van een Safety Management systeem. https://blog.nlvi.nl/2018/07/uit-het-leven-van-een-hse-manager.html