woensdag 10 februari 2021

OVO Regeling

1.      Inleiding OVO Regeling (Overheid <> Verzekeraar <> Ondernemer)

 

De EU heeft de algemene RI&E-verplichting op 12 juni 1989 opgenomen in een Europese richtlijn m.b.t. veiligheid en gezondheid (89/391/EEG). In 1990 werd de RI&E voor het eerst als instrument gebruikt. Sinds 1 januari 1994 is het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een verplicht onderdeel van de Arbowet (art.5). Deze verplichting geldt voor elke ondernemer met personeel en dient als fundament van het arbobeleid. Met behulp van de RI&E worden risico’s en het mogelijk effect vastgelegd zodat tijdig nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

 2.      Nu 2021

 27 Jaar later voldoen meer dan 50% van bedrijven en organisaties met personeel nog niet aan deze wettelijke verplichting. De oorzaken van dit ‘falen’ is inmiddels wel duidelijk, namelijk;

·         de ondernemer heeft arbeidsveiligheid niet als prioriteit

·         de ondernemer ziet geen financieel voordeel

·         de ondernemer kent de voordelen niet

·         de pakkans is klein, de handhaving is onvoldoende, de boete is laag

·         de werknemers zijn niet op de hoogte en daardoor niet betrokken

·         de veiligheidskundigen hebben slechts een adviserende rol

 3.      Aantal ongevallen

In 2019 hadden 245.000 werknemers een ongeval tijdens het werk.Dit resulteerde in zo’n 114.000 arbeidsongevallen met een verzuim van 4 dagen of meer. Deze cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op meldingen SEH. 

Het werkelijk aantal incidenten met en zonder schade of bijna ongevallen (Nearmiss) is volgens de IJsberg theorie 10x hoger en komt neer op 1.140.000 voortvloeiend uit meer dan 114.000 onveilige handelingen.

De 114.000 gemelde ongevallen zijn in de TNO Arbobalans grafisch zichtbaar ingedeeld zoals, persoonskenmerken, bedrijfssector, beroepsgroep, ZZP of werknemer, onregelmatige diensten, oorzaak en gevolg e.d. Het is opmerkelijk dat in de TNO Arbobalans geen connectie weergeeft met de RI&E, deze wordt niet genoemd!

De RI&E is kenmerkend waar het gaat om incidenten te reduceren. Bij elk incident is het van belang te weten of het gevaar als risico was vastgelegd in een RI&E. Met geïnventariseerde gegevens kan een RI&E worden opgesteld en/of geactualiseerd waarmee toekomstige incidenten vermeden kunnen worden.     

3.      De kosten van werk gerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg bedragen volgens de TNO Arbobalans 2020 bijna 6,1 miljard euro

Werk gerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen kunnen volgens de TNO Arbobalans leiden tot hoge kosten. Dat zijn de kosten van loondoorbetaling bij werk gerelateerd verzuim, werk gerelateerde kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en kosten van (medische) zorg voor personen met een arbeid gerelateerde aandoening. Samen belopen deze kosten zo’n 6,1 miljard euro. Daarnaast veroorzaken werk gerelateerde gezondheidsproblemen ook nog andere kosten.

De kosten van NIET werkgerelateert verzuim zijn hoger, te weten 7,1 miljard euro. Het NLVI pleit daarom om meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld veilig werken in privétijd. 

Werkgevers kunnen te maken krijgen met kosten als gevolg van presenteïsme (ziek doorwerken) en kosten voor het vervangen van personeel en verzuimbegeleiding. Werknemers kunnen daarnaast geconfronteerd worden met kosten van medische behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of salarisverlies na een of twee jaar verzuim. De geschatte bedragen zijn dan ook een onderschatting van de werkelijke kosten.

Beroepsziekten zorgden in 2018 voor 10 miljoen verzuimdagen en 4.100 sterfgevallen, waarvan de meesten, ruim 2.600, overleden aan werkgerelateerde kanker.

4.      Wie draagt de kosten?

Werknemers:

 •           Verlies aan tijd en kwaliteit van leven door ziekte en uitval
 •           Kosten van medische behandeling of aanpassingen die niet worden vergoed
 •           Salarisverlies na één of twee jaar verzuim

Werkgevers:

 •           Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 •           Presenteïsme: Verlies productiviteit als een werknemer, ondanks ziekte, toch naar het werk gaat
 •           Kosten van verzuimbegeleiding, verzuimregistratie, arbodienstregeling, re-integratie .
 •           Kosten van aanpassing van het werk inclusief voorziening op het werk
 •           Kosten van vervanging of verschuiving van personeel
 •           Juridische en administratieve kosten

Maatschappij:

 •           Kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 •           Kosten van medische behandeling en ondersteuning (zorg)

-         5.      Maatschappelijk belang:

De aanpak tot op heden is niet succesvol gebleken. Dit omdat de belangen van betrokken partijen niet samen vallen.

 • Overheid SZW: Voorlichting, handhaving met boete als dreiging. Algemeen belang i.v.m. besteding belastinggeld.
 • Verzekeraar: Kent de te verzekeren risico’s niet of nauwelijks. Vergoed schade. Verder niet actief (voorlichting / bonus)
 • Ondernemer: Ziet niet echt het belang, het zal mij niet overkomen. Kosten niet acceptabel en baten niet duidelijk zichtbaar.
 • Werknemer: Wil werk behouden en niet zeuren over arbeidsveiligheid (ZZP, anderstaligen). Bereid om risico’s te nemen (loyaliteit) 
 • Veiligheidskundigen (i.c. AH, KAMco, Arboarts) hebben een niet beschermende dienstverlenende functie. Willen werk houden en ‘klokkenluiden’ is riskant. Opleidingen nauwelijks geënt op assertiviteit.   
 • Samenleving wordt pas betrokken als het slachtoffer is, de kosten zijn nauwelijks bekend.

 6.      Benodigde triggers voor ongevallenreductie:

Om de ongevalscijfers omlaag te krijgen is het van primair belang dat:

 •    De werkgever wordt beloond in plaats van gestraft
 •    De werknemer meer betrokken wordt
 •    De adviseurs assertiever worden
 •    De overheid meer faciliteiten biedt
 •    De handhaver meer voorlichter wordt
 •     De verzekeraar premiekorting biedt

 7.      Bijzondere Invloeden op veilig werken 2021 en later:

 a.      Crisis

Het is overduidelijk dat een financiële crisis als gevolg van de Corona pandemie aanstaande is. Dit betekend dat veel ondernemers in hun bestaan bedreigd worden.

Zij die nog niet failliet zijn gegaan krijgen het erg moeilijk om hun onderneming weer draaiende te krijgen. Tijdens herstel is de kostenfactor van belang en het verleden leert ons dat er tijdens een financiële crisis zeker bezuinigd zal worden op de kosten van arbeidsveiligheid. Een reden te meer om de ondernemer, die arbeidsveiligheid op peil wil houden, te steunen. 

 a.      Vertrouwen overheid.

Door de vele affaires in onze gemeenschap is het vertrouwen in de overheid dalende. Een inspectie SZW met handhavers en boetes was al niet populair en zal het zeer zeker moeilijk krijgen omdat steeds meer ondernemers het aantal wetten en regels onredelijk en niet haalbaar vinden. (KLM syndroom) 

Een win-win situatie op arbeidsveiligheid zal menig ondernemer behoeden tegen ongewenste incidenten / ongevallen.

 8.      De OVO Regeling is de win – win oplossing!

 OVO is een regeling tussen Overheid – Verzekeraar – Ondernemer en kent alleen maar winnaars immers, minder ongevallen betekend:

 •           Minder kosten voor alle betrokken partijen
 •           Financieel voordeel werkgever
 •          Overheidskosten lager
 •           Minder persoonlijk letsel
 •       Minder schade uitkeringen 

De OVO-Regeling gaat uit van een softwarematige RI&E module die;

 •           beschikbaar wordt gesteld door de overheid
 •           bij gebruik, registratie en toetsing korting geeft op verzekeringspremie (bonus-malus)

De toegepaste RI&E softwaremodule is:

 •           Eenvoudig en transparant
 •           De gebruiker begrijpt waar het over gaat
 •           Het gaat over gevaren met echte risico’s
 •           Oplossend plan van aanpak met melding
 •       Overzichtelijk dashboard met voortgangoverzicht
 •           Betrokkenheid van uitvoerenden

 De module kan uitgebreid worden met:

·         Werkplekinspectie applicatie

·         Incidentenmelding > ook Nearmiss

·         LMRA applicatie met uitvoeringsmelding

·         Werkvergunningen

·         E-learning module9 + 10. OVO Regeling. Complete informatie en praktische uitvoering op aanvraag

11.  Voordelen algemeen

         Minder persoonlijk leed en materiële schade

 •         Minder kosten voor de ondernemer
 •         Vriendelijker overheidsbeleid
 •          Minder overheidspersoneel nodig
 •          Minder schade uitkeringen
 •          Lagere kosten voor de samenleving

·         12.  Voordelen ondernemer

 Een goede RI&E was en is niet duur en wordt ruimschoots terugverdient als:

 •   1 ernstig ongeval in de 5 jaar wordt voorkomen
 •   Enkele keren productie stilstand wordt voorkomen
 •   Verzuim met 0,5% daalt
 •   Productiviteit met 0,5% stijgt
 •   Vertrek van 1 goede werknemer wordt voorkomen
 •   Imago van de ondernemer wordt verbeterd

 

13.  Aanvullingen

Incidentenmelding

Melden van incidenten met en zonder schade (de Nearmiss), Koppeling aan de RI&E module waardoor acties mogelijk zijn. De RI&E wordt hiermee tevens geactualiseerd blijft.

 

Werkplekinspectie

Vanuit de RI&E module worden werkplekinspecties via een applicatie geactiveerd. Terugkoppeling aan de RI&E module waardoor deze 24/7 actueel blijft en acties worden opgestart.

 

E-learning

Vanuit de RI&E module wordt periodieke scholing en training zichtbaar. De e-learning module verwerkt deze met terugkoppeling.

Auteur: 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten